فروش کارخانه در شهرک صنعتی مامونیه

فروش کارخانه در صنعتی مامونیه

۰۹۱۲۶۶۴۴۶۳۵     غلامی

مشخصات ملک

متراژ زمین ۱۶۰۰۰ متر

سوله ۲۰۰۰متر به

 ۲۵۰ آمپر برق

گاز و انشعاب آب

موقعیت سه بر

مزایا شهرک صنعتی مامونیه

۱ بحر اتوبان تهران ساوه  دسترسی اسان به اتوبان

۲ کیلومتر ۸۰ تهران از خروجی آزادگان