سوله با سقف استاندارد در نصیر آباد

سوله با سقف استاندارد در نصیر آباد

سوله با سقف استاندارد در نصیر آباد

 

سوله با سقف استاندارد در نصیر آباد، ۹۸۰ متر زمین با ۲۷۰ متر زیر بنا، دفتری ، آشپزخانه، سرویس، برق ۳۲، گاز ۶۵، آب چاه

 

سوله با سقف استاندارد در نصیر آباد

سوله با سقف استاندارد در نصیر آباد